29.03.2014

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Klubu Niemieckiego Teriera Myśliwskiego przy ZKwP, które odbędzie się 29.03.2014 o godz. 8:00  w Nowym Dworze k. Radzynia Chełmińskiego

 1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczego członków, zwanego w dalszej części zebraniem i powołanie protokolanta zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania
 5. Sprawozdanie poszczególnych członków Zarządu Klubu z działalności za rok ubiegły
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły
 7. Wnioski w sprawie absolutorium dla członków Zarządu
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9.  Głosowanie w sprawie absolutorium Zarządu
 10.  Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok bieżący
 11.  Dyskusja nad planem pracy i terminarzem na rok bieżący
 12.  Zatwierdzenie planu pracy i terminarzu na rok bieżący
 13.  Wolne wnioski
 14.  Podjęcie uchwał w sprawie wolnych wniosków

 Zakończenie obrad

stat4u